top of page

Dispensació de cloroquina i hidroxicloroquina durant el COVID-19

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha redactat un comunicat sobre la dispensació de cloroquina i hidroxicloroquina.

Si tens dubtes sobre a qui pots dispensar aquest medicaments o quants envasos pots dispensar, pots consultar-ho aqui.

27/03/2020 - COVID-19: dispensació de cloroquina i hidroxicloroquina.

Comunicat 177/2020

D'acord amb la Circular de l'AEMPS del 23 de març, i les indicacions rebudes del CatSalut, us recordem que la dispensació d'aquests fàrmacs en oficina de farmàcia està restringida als tractaments crònics autoritzats en fitxa tècnica i no es pot dispensar en oficina de farmàcia per al tractament de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, de dispensació restringida per part dels centres hospitalaris.

Circuit per la distribució i dispensació controlada dels medicaments amb hidroxicloroquina o cloroquina per als pacients assegurats pel Servei Català de Salut amb tractament crònic d'acord amb les indicacions aprovades a fitxa tècnica:

 1. Les oficines de farmàcia de Catalunya només podran dispensar aquests medicaments als pacients amb un : pla de medicació (RE) vigent o caducat (recepta paper virtual) que inclogui aquests fàrmacs com a tractaments de llarga durada. No es podrà dispensar cap envàs a través de recepta de paper.

 2. La dispensació serà només del nombre d'envasos necessaris per cobrir un mes de tractament.

 3. Les comandes dels medicaments que contenen cloroquina i hidroxicloroquina per part de les oficina de farmàcia es realitzaran a través del distribuïdor habitual, tot proporcionant el codi de prescripció del medicament per al qual se sol·licita (disponible al pla de medicació dels pacients i accessible alhora a través dels programaris de les oficines de farmàcia).

 4. A través del codi informat, el Departament de Salut fa la validació i autoritza o no l'alliberament de les unitats que procedeixi de la medicació sol·licitada.

 5. En cas d'autorització, el majorista corresponent subministra la medicació a la farmàcia per a la seva dispensació.


Circuit extraordinari per la distribució i dispensació controlada dels medicaments amb hidroxicloroquina o cloroquina per als pacients no assegurats pel Servei Català de Salut (privats i d'altres mutualitats) amb tractament crònic d'acord amb les indicacions aprovades a fitxa tècnica:

 1. El pacient ha d'aportar a la farmàcia la recepta mèdica degudament complimentada i un informe mèdic on constin les dades d'identificació del metge prescriptor i del pacient, diagnòstic crònic que justifiqui la prescripció de la hidroxicloroquina o cloroquina, dosi i pauta, així com la data de realització de l'informe.

 2. La farmàcia recepcionarà la recepta i l'informe mèdic justificatiu i li assignarà una numeració correlativa (número no relacionat amb les dades identificatives dels pacients de l'oficina de farmàcia).

 3. El farmacèutic demanarà al distribuïdor farmacèutic una unitat per aquest pacient del medicament, cobertura d'1 mes de tractament, indicant el nom comercial, i l'acompanyarà d'una declaració responsable on consti que disposa d'una recepta d'un pacient crònic amb tractament per la indicació aprovada, identificat amb el núm XXXX (properament us facilitarem un model de declaració responsable).

 4. El distribuïdor farmacèutic un cop rebuda la petició i la declaració responsable corresponent, subministrarà el medicament sol·licitat per a aquest pacient a l'oficina de farmàcia.

 5. El farmacèutic dispensarà el medicament i es quedarà amb la recepta i l'informe mèdic com a justificant.

 6. El distribuïdor farmacèutic és quedarà amb poder de la declaració responsable del farmacèutic per donar compliment a la informació que des de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitaria es demani.

Pacients assegurats Servei Català de la Salut

PROTOCOL COORDINACIÓ

Pacients assegurança privada i altres mutualitats

Com serà la prescripció?

 • CatSalut - Només recepta electrònica i recepta paper virtual (PM caducats)

 • No CatSalut (privats i d'altres mutualitats) – Recepta + informe mèdic justificatiu. Assignació d'una numeració correlativa per part de l'oficina de farmàcia

Què s'ha de proporcionar al distribuïdor per fer la comanda?

 • Petició per mail amb l‘assumpte: "SOL·LICITUD CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA"

 • Codi prescripció + identificació medicament prescrit (CN i descripció) + nombre d'envasos + identificació farmàcia Model Excel a complimentar.

 • Codi assignat al pacient per part de la farmàcia + identificació medicament prescrit (CN i descripció) + nombre d'envasos + identificació farmàcia. Model Excel a complimentar + adjuntar declaració responsable on consti el número correlatiu assignat al pacient per part de la farmàcia.

Observacions

El farmacèutic es queda la recepta + l'informe mèdic justificatiu.

Dubtes

Tel. 93 244 07 10 ext. 1 de dilluns a divendres de 9h a 19.30h

7 views0 comments

Comentários


bottom of page