top of page

Protocol recomanat per a farmàcies

Updated: Mar 31, 2020

un protocol recomanat per les farmàcies amb les mesures preventives contra el coronavirus. Aquest protocol l'ha elaborat farmàcies ecoceutics per a farmàcies amb la informació proporcionada del cofb, la OMS, el MSCBS i la Generalitat. Hi trobaràs les mesures recomanades en l’àmbit de l’organització de torns, finestreta, mesures higièniques, dispensació, cobrament, i ús de mascaretes.


Organització de torns

- És recomanable organitzar un mínim de 2 grups de persones que treballin en torns separats i també separades físicament entre elles mínim 1,5m.

- Els torns sempre haurien de ser amb les mateixes persones.

- Marcar els estris individuals de treball.

- Designar un punt de venda fixe per cada persona.

- Aplaçar visites amb laboratoris farmacèutics i altres empreses.


Finestreta

- Sempre que ho considereu oportú, com a mesura de prevenció de contagi de l’equip de la farmàcia, feu servir la finestreta per dispensar.

- Si esteu a una zona més afectada (ex. L’Anoia), recomanem aquesta opció.


Mesures higièniques


A nivell personal:

- Rentar-se les mans amb sabó, entre 30 – 60 segons per rentada, com a mínim 1 cop / hora i en particular després del contacte directe amb pacients.

- No utilitzar tovalloles compartides per assecar les mans, només materials d’un sol ús.

- Mantenir una distància mínima superior a 1 metre amb qualsevol persona (companys i pacients) i sobretot en el taulell amb els pacients. Si la persona presenta símptomes d’infecció respiratòria aguda (tos, esternuts i/o expectoracions), aquesta distància ha de ser aproximadament 2 metres.

- Posar a disposició dels pacients a la mida del possible gel o solució desinfectant de mans a l’entrada de la farmàcia.

- No donar la mà, ni fer qualsevol altres gest que impliqui contacte físic.

- No tocar amb les mans, sobretot les parts del cos amb mucoses (ulls, nas, boca, etc....)

- Important l’ús de la bata cordada i si és possible, uniforme complet.

- No compartir bates ni peces de vestir.

- No barrejar la roba de carrer amb la de treball.

- Una temperatura de 56 graus durant 15 minuts inactiva el virus (rentadora).


A nivell ambiental:

- Ventilar tots els espais possibles de la farmàcia, com a mínim 2 cops al dia.


A nivell d’aparells, objectes, etc..

- Netejar regularment superfícies de contacte freqüent, preferiblement cada hora o amb més freqüència, segons es cregui convenient i sobretot quan finalitzem el nostre torn.

o Retirar els objectes del taulell que poden dificultar la neteja.

o La neteja es comença de dalt cap a baix, des del centre cap a fora i de net a brut.

o Es recomana netejar amb solució sabonosa (si és possible) i posteriorment alcohol de 70º els aparells i superfícies de contacte compartit més freqüents. Actualment, la OMS recomana utilitzar:

§ 70% d’alcohol etílic.

§ Hipoclorit sòdic al 0,5% (equivalent de 5000 ppm) per la desinfecció de superfícies que es toquen amb freqüència als establiments d’atenció de salut.


Aparells i superfícies amb els que extremar les precaucions:

§ Superfície dels mostradors

§ Teclats ordinadors

§ Pantalles ordinador

§ Mànecs / tiradors de portes, armaris, calaixos, calaixeres, neveres, etc...

§ TPV

o La neteja del terra es farà amb detergent i lleixiu.

o La freqüència de neteja del terra no ha de ser inferior a 1 cop/dia i s’ha d’establir en funció de l’activitat de la farmàcia.

o Rentar-se les mans després de la recepció de comandes.

- Aparells i superfícies amb els que extremar les precaucions

o Superfície dels mostradors

o Teclats ordinadors

o Pantalles ordinador

o Mànecs / tiradors de portes, armaris, calaixos, calaixeres, neveres, etc...


- Netejar regularment també aparells digital o tàctils

o Marcatge amb empremta digital

o Aparells de cobrament amb targeta de crèdit (després de cada ús)

o Cashguards o similars

o Telèfons i mòbil de la farmàcia

o Comandaments d’encendre i apagar

o Lectors de codis de barres

o Impressores

o Interruptors

o Tablets

o Gestors de cues

o Timbres

o Material d’oficina: bolígrafs, cúters, tisores,

o Claus

o Aparells de presa de paràmetres biomèdics i serveis de la farmàcia (abans i després d’usar-los) Bàscules de pesar, aparells de mesurar la glucosa, tensiòmetres, dermoanalitzadors, aparells d’anàlisi capil·lar, etc... pistola de posar arracades i similars...


Mesures en la dispensació en els serveis de la farmàcia


- Marcar línia de seguretat “Esperi el seu torn” perquè els pacients es col·loquin, a una distància d’entre 1-2 metres del taulell. A la vegada, marcar les distàncies d’entre 1-2 metres pels successius clients darrera del primer i als costats (a disposició a la intranet cintes adhesives per poder marca la distància si us fa falta, així com cartells descarregables a la intranet pels suports de fusta A4).


- Recomanable utilitzar mampares o altre material com a barrera física al taulell. (us facilitem link d’empresa proveïdora, per si necessiteu).


- Es considera activitat de risc un temps de contacte superior als 15 minuts a menys de 2 metres de distància amb un cas i sense protecció adequada. Si no es donen aquestes circumstàncies la dispensació es considera activitat de baix risc.


- Evitar aglomeracions a l’interior de la farmàcia. Limitarem si és necessari l’entrada de pacients perquè es respectin les distàncies de seguretat.


- És recomanable suspendre la realització de serveis que impliquin contacte directe amb els pacients o que puguin contaminar material comú com:


· Bàscules de pesar

· Dermoanalitzadors,

· Tensiòmetres (si no és estrictament necessari)

· Aparells d’anàlisi capil·lar,

· Pistola de posar arracades

· I similars, etc...


Mesures en el cobrament

- Cobrar amb targeta de crèdit a la mida del possible.

- Si s’ha de cobrar en efectiu, rentar-se les mans posteriorment i si no és possible no tocar-se la cara/mucoses fins haver-ho fet.


Ús de les mascaretes

Recorda que el virus no es transmet per l'aire, si no per contacte amb gotes de la persona infectada.

Per tant, s'aconsella l'ús de mascaretes a personal sanitari, pacients de risc (pacients trasplantats per exemple) i sobretot als pacients positius o pacients sense confirmar però amb símptomesvde COVID19, per evitar contagiar a la resta de persones.

Mesures extremes

- Si no podem garantir una dispensació amb aquestes mesures preventives mínimes, serà preferible dispensar a porta tancada-finestreta.Informació de consulta:

- Protocols cofB, disponibles a l’Àrea de Descàrregues.

- OMS:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

- MSCBS:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf

- GenCat:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/


8 views0 comments
bottom of page