top of page

Protocol pel desconfinament i tornada a la normalitat

EQUIP

1. Considera mantenir la plantilla dividida en equips que treballin en diferents torns per assegurar-te que hi ha plantilla suficient a la farmàcia si algú es contagia i cau malalt. (OMS) Recomanable fins fase 3 del desconfinament.

2. Mesurar la temperatura de cada persona de l’equip en el moment que estiguin realitzant el fitxatge, a l’entrada a la farmàcia. Màxim de temperatura permès 37,3 graus.

Sistemes de fitxatge: evitar sistemes de fitxatge dactilar, oferir la possibilitat de fer-ho mitjançant aplicació al mòbil de la farmàcia o desinfectar l’aparell de fitxatge després de cada ús.

3. És recomanable seguir amb les indicacions de no compartir elements de treball comuns, com per exemple: teclats, ratolí, bolígrafs, etc. i que cada torn s’encarregui de la desinfecció dels seus dispositius per deixar-los a punt pel següent torn. Si s’han de compartir seguir amb protocol de rentat de mans després d’utilitzar-los. Com fins ara, el personal ha de continuar rentant-se les mans freqüentment, utilitzar sabó i aigua i rentar-les durant almenys 20 segons. Si el sabó i l'aigua no estan disponibles, es pot utilitzar una loció o gel hidroalcohòlic (OMS).

4. Telèfon de la farmàcia/mòbil de la farmàcia, desinfectar-lo cada ocasió. També superfície de treball, calaixeres, TPV, etc. (igual que a l’inici de pandèmia)

5. Mascareta FFP2 si és possible pels equips, i millor també 1 per cada dia de la setmana, després guardar-la a bossa de paper tancada. No més de 5 usos de 8 hores seguides.

6. Continuar amb els protocols de distàncies de seguretat, roba de treball, etc.

ADAPTACIÓ LOCAL, SEGURETAT I PREVENCIÓ

1. Aforament. A banda dels requisits de la comissió tècnica d’establiments (CTE) sobre aforament màxim de persones als establiments comercials (1 pers/2 metres quadrats lliures de mobiliari, etc.), actualment a aquest requisit hem de sumar la distancia mínima entre clients de 2 metres.

Per exemple, en una farmàcia de 60 metres quadrats de venda lliure de mobiliari, correspondria un aforament de 30 persones. Amb aquest nou requisit l’aforament es reduiria a 15 persones.

2. Utilitzar cartell de: per la teva salut i la de tots, entra amb mascareta. Si els clients entren amb mascareta i es desinfecten les mans a l’entrada, rebaixem al mínim el risc de contagi, entre els clients i també entre els nostres equips

3. Gel hidroalcohòlic a l’entrada de la farmàcia a disposició dels clients (OMS). La recomanació d’ecoceutics és que preferiblement trieu un dispensador automàtic que no requereixi que varies persones toquin la mateixa superfície.

4. Senyalitzar al terra la distància de seguretat amb cinta retolada, just davant dels mostradors. En cas de que la disposició de la farmàcia no permeti el distanciament horitzontal, disposeu de mampares per separar als clients si els taulells no estan a 1,5-2 metres de distància.

5. Gestors de cues, preferiblement prescindir d’ells ja que són una font de contagi. Si indiquem les posicions d’espera davant del taulell amb cinta de terra impresa, tindrem la cua organitzada respectant les distàncies de seguretat i podrem prescindir dels gestors de cues. Hi ha farmàcies que distribueixen els mostradors per temes (recepta, lliure, per exemple), però podria fer que s’agrupin persones de risc a la mateixa cua (per exemple gent gran) i això no ens convé ni pels pacients ni per l’equip.

6. Càmeres de presa de temperatura a la farmàcia: La presa de temperatura no demostra ser una mesura preventiva efectiva, ja que hi ha pacients COVID positius que han demostrat ser asimptomàtics o bé poden estar prenent antipirètics i “disfressar” els símptomes (punt 1) i punt 2, si una persona entra amb febre a la farmàcia, estem obligats atendre’l.

7. Gestió de residus

a. La gestió dels residus ordinaris continuarà fent-se de manera habitual, respectant

els protocols de separació de residus.

b. Es recomana que els mocadors d’un sol ús que el personal faci servir per assecar-se les mans o pel compliment de “l’etiqueta respiratòria” siguin llençats a papereres o contenidors amb tapa, i preferiblement amb pedal.

c. Tot material d’higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.) ha de depositar-se a la fracció rebuig (agrupació de residus d’origen domèstic que s’obté una cop fetes les recollides separades.

d. La bossa de brossa que contingui mascaretes, guants, mocadors, etc. haurà de ser col·locada en una segona bossa amb tancament, i la desarem al contenidor de rebuig.

8. En cas de fer les targetes client amb la Tablet, desinfectar després de cada signatura el llapis amb alcohol o proporcionar un guant d’un sol ús a la persona per signar.

9. Retirar joguines, taules i cadires. Es recomana també retirar expositors per evitar que els clients toquin els productes. (OMS)

10. Neteja les superfícies de contacte habituals de la farmàcia es recomana desinfectar-les regularment, recomanable cada 2 hores, amb qualsevol solució desinfectant recomanada, com per exemple solució alcohòlica. (OMS)

11. Específic per medicaments

 • Tingueu en compte els problemes amb l'oferta de medicaments d'ús comú i quan sigui possible mantenir els nivells adequats d'estocs per assegurar el subministrament als clients regulars.

 • Garantir la continuïtat del subministrament per a condicions mèdiques cròniques.

 • Els farmacèutics han de ser conscients de les disposicions especials per permetre el subministrament de medicaments com ara inhaladors d'asma, anticonceptius, medicaments antihipertensius i medicaments per a la malaltia cardíaca i renal sense recepta.

 • Febre i dolors corporals són presentacions comuns en la infecció COVID-19, per tant analgèsics poden ser sol·licitats. El paracetamol es recomana com a agent d'elecció.

 • Considerar restringir les quantitats de medicaments que poden ser subministrats o venuts a un individu si hi ha alta demanda o escassetat coneguda.

 • Ser conscients de l'orientació nacional sobre les substitucions acceptables per als productes de subministrament curt. La substitució d'alguns medicaments pot requerir una discussió amb el metge de prescripció.

 • Assegureu-vos que les instruccions escrites fàcils de seguir es proporcionen per als pacients que no poden visitar la farmàcia.

 • Estar atents i informar de qualsevol preocupació sobre la sospita de productes falsificats als cossos nacionals apropiats.

VENTILACIÓ

1. Donar prioritat a la ventilació natural, evitant tenir tancat tot el dia amb l’aire condicionat engegat. Comunicant a l’entrada de la farmàcia:

· Tota persona a de dur mascareta i s’ha de rentar les mans al entrar a la farmàcia, .

· Amb la ventilació natural, i aquest petit protocol estarem evitat la utilització de ozonitzadors i tant l’equip com els clients estarem adoptant mesures de prevenció òptimes per evitar ser contagiats.

2. Ventilació i sistemes de climatització. El virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire o per conductes d’aire dels sistemes de climatització.

Tot i que aquesta via de transmissió per aerosols petits és menys probable, cal tenir-la en compte i adoptar algunes mesures preventives al respecte.

Per això es recomana:


 • Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en el local, mitjançant ventilació natural.

 • Sempre que sigui possible, és millor mantenir la ventilació engegada tot el dia, amb taxes de renovació d’aire més baixes quan no hi hagi persones.

 • Comprovar que la sortida de les extraccions d’aire estigui allunyada de les preses d’aire exterior. En el cas que estiguin pròximes, cal interposar una barrera per impedir la recirculació.

 • Els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc.) poden ser una font de dispersió de gotícules, atès el flux d’aire que generen al seu voltant, per la qual cosa no són recomanables.

 • Tancar sempre que sigui possible la recirculació de l’aire dels aparells d’aire condicionat.

 • Es recomana una neteja i desinfecció diària de les superfícies externes dels equips (superfície d'impulsió i retorn) amb els productes habituals de neteja i desinfecció de superfícies, mitjançant baieta.

 • Setmanalment es desinfectarà el filtre. Aquestes freqüències poden variar-se en funció de les hores d’ús, del tipus d’usuari i de l’ocupació de l'espai.

 • Mantenir la humitat relativa entre 40 i 60 % en aquells espais on els equips ho permetin, atès que els sistemes nasals i les membranes mucoses són més sensibles a les infeccions a humitats per sota del 10 -20 %.

 • Reforçar la neteja i el canvi dels filtres d’aire, i realitzar-ho amb el sistema apagat, guants i protecció respiratòria; i dipositar-los en una bossa per a la seva eliminació immediata i de forma més acurada seguint les instruccions anteriors.

3. M’estan oferint ozonitzadors i altres sistemes de purificació de l’aire, què faig?

 • Ozó, recomanen aparells que van emetent ozó a concentracions constants versus els portàtils, perquè pots mantenir la farmàcia oberta. Com a virucida és cert que està registrat, però també és cert que cal més informació sobre seguretat sobre les persones, etc.

 • Sobre la desinfecció amb sistemes portàtils amb ozó, és efectiva, però no es pot fer servir en ús constant durant tot el temps d'obertura de la farmàcia, i depenent de la concentració ha de ser a farmàcia tancada. Per tant, la resta del temps (amb la farmàcia oberta) tampoc podríem garantir un 0% propagació.

 • Sobre el tema dels purificadors d'aire-ionitzadors. Consultant-ho a experts en climatització, ens diuen que en un quiròfan, sí que es treballa amb filtres del 99% però té sentit perquè l'aire que entra, abans de dispersar-se pel quiròfan, passa pel aquest filtre, però a la farmàcia estaríem filtrant aire que no és "nou", per tant ens comenten que tampoc es pot afirmar que es produeixi una desinfecció total de l'aire, però que si esteu més tranquils, us el poseu.

 • Protocols recents del Ministerio de Sanidad sobre establiments comercials recomanen la ventilació, i no cap sistema addicional de desinfecció de l'aire.

Conclusió: de moment experts en climatització i protocols recomanen ventilar el màxim possible com a mètode més efectiu i assegurar-se de que la instal·lació del nostre aire condicionat té una aportació d'aire fresc o net de l'exterior (això ens diuen que podeu preguntar-ho a l’empresa que us va fer la instal·lació en el seu moment). Sobre el filtre que porten les màquines d'aire condicionat, si voleu fer una desinfecció prèvia dels filtres amb algun producte desinfectant (p.ex Sanitol) és correcte, però el filtre que porten els aires condicionats filtren partícules molt grans, el fet de que el tingueu més o menys desinfectat no farà que si hi ha aire contaminat s'escampi menys.

ESPECÍFIC PELS BAIXANTS

1. Senyalitzar els preus dels productes de la farmàcia que estiguin a disposició dels clients, per evitar que els clients agafin el producte per portar-vos-el, només perquè li confirmeu el preu.

També hem de tenir en compte que amb el COVID19 les farmàcies han quedat perjudicades per campanyes als mitjans sobre polítiques de preus abusives. Mostrar els preus aporta confiança i seguretat al consumidor.

2. Retirar els testers disponibles als baixants i indicar que tenen mostra disponible per provar. Demanar als laboratoris sachets.

3. Ubicar als lineals de la farmàcia cartelleria amb el missatge de "per la salut de tots, NO toquis el producte". Per aquelles farmàcies que disposin de molta superfície de venda i detectem problemes malgrat les recomanacions al públic, recomanem valorar entregar guants d'un sol ús si ho veieu necessari

4. Adaptar l’exposició la venda d’acord la situació actual. Amb el confinament han sorgit necessitats específiques que podem aprofitar per donar-li més presència a la farmà- cia mitjançant l’exposició i l’ampliació de facings de producte.

Productes:

· Cremes de calor i estoretes

· Cremes fredes per temes de circulació

· Salut ocular

· Defenses (Vitamina C, D equinàcia, probiòtics)

· Defenses infantils

· Tints

· Patologies dermatològiques (acne, rosàcia i atòpia, estan havent-hi brots)

· Fotoprotectors (tenir en compte que amb la mascareta pot quedar la marca)

· Formats grans d’higiene

· Cicatritzants per l’ús continuat de mascaretes

· Restrenyiment

· Articulacions

· Detox i drenants

SERVEIS

1. Serveis professionals. Aquestes activitats queden classificades amb risc d’exposició. Per tant, considerar (Font SEFAC) :

En SPD: EPIs necessaris Bata, guants i mascareta.

En PA: EPIs necessaris Bata, guants, mascareta i pantalla de protecció ocular. Procediment aconsellable:

a) Desinfectar la Zona d’Atenció al Pacient (taula i cadira).

b) Mai més d’1 persona a la Zona d’Atenció al Pacient.

c) Comprovar l’ús correcte de la mascareta al pacient.

d) Desinfectar amb gel hidroalcohòlic les mans de pacient i farmacèutic i avantbraç del pacient.

e) Protegir amb film transparent el braçalet de l’aparell.

f) Prendre la PA segons protocol habitual de presa de PA.

g) Llençar paper film i guants.

h) Tornar a desinfectar la zona, utensilis, etc.

i) Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 30 s, tant pacient com farmacèutic.

2. Serveis com la presa de tensió o anàlisi de paràmetres biomèdics: primer oferir al client desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic i comprovar que porta la mascareta. Desinfectar l’instrumental amb alcohol un cop fet el servei. Si ens hem d’apropar molt als pacients, considerar pantalla de protecció ocular i resta d’EPIs aconsellats (mascareta, guants i bata).

3. Les farmàcies deixen de dispensar medicaments als malalts crònics sobre prescripció mèdica caducada (CofB)

Els malalts crònics hauran de tornar a contactar amb el seu metge de capçalera per a adquirir els medicaments del seu pla de medicació un cop aquest caduqui. “Cal una supervisió mèdica almenys anual dels tractaments. Durant el confinament s'assumia que el risc de no tenir aquesta supervisió durant 1 o 2 mesos era menor que el risc d'acudir als serveis mèdics a visitar-se presencialment", explica la gerent del Medicament del Servei Català de la Salut, Caridad Pontes.

Aquesta mesura excepcional es va aprovar el passat 18 de març per tal d'evitar anar al CAP i d'acord amb el Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC). Actualment el pla de medicació haurà d'estar al dia i tots aquells que el tinguin caducat s'hauran de posar en contacte amb el metge trucant al seu centre d'atenció primària (CAP) o a través de La Meva Salut.

La gerent del Medicament finalitza explicant que es manté la possibilitat de poder anar a la farmàcia amb la targeta sanitària individual (TSI), de manera que si no cal realitzar una visita per criteris clínics es pot continuar evitant haver d'anar al centre de salut.

BIBLIOGRAFIA

https://farmaceutics.cofb.net/documents/10186/11946299/20200518+Protocol+SPFA+zona+atencio+personalitzada+desconfinament.pdf/50dcca0c-28b9-43c8-ba9e-29d4bac1625a

https://farmaceutics.cofb.net/documents/10186/11946299/20200518_Neteja+i+desinfecci%C3%B3+en+les+farm%C3%A0cies_V2.pdf/48daa955-c69d-40ba-b287-8b579c84194e


https://www.sefac.org/system/files/2020-05/Ministerio%20de%20Sanidad%2C%20Consumo%20y%20Bienestar%20Social.%2009052020%20PLAN%20PARA%20LA%20TRANSICI%C3%93N%20%20HACIA%20UNA%20NUEVA%20NORMALIDAD%20GU%C3%8DA%20DE%20LA%20FASE%201.pdf


https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf


https://2opfle1yeg2f3zqyqbpfbx76-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/OMS-Europe-TG4-community-pharmacy-eng.pdf

bottom of page