top of page

Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes (gotes superiors a 5 micres). Aquestes gotes són relativament pesades, no viatgen lluny i es dipositen ràpidament al terra o a les superfícies properes.


Per això una de les principals mesures per evitar el contagi és mantenir la distància entre persones de 2 metres. Tanmateix, el virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire o per conductes d’aire dels sistemes de climatització.


Tot i que aquesta via de transmissió per aerosols petits és menys probable, cal tenir-la en compte i adoptar algunes mesures preventives al respecte. És important considerar la ventilació com a mesura efectiva de prevenció i control de la malaltia. La renovació de l’aire té efecte sobretot per reduir aquestes gotes més petites, que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. D’altra banda, la recirculació de l’aire produïda per unitats de tractament d’aire pot ajudar a mantenir els aerosols a l’ambient, evitar que precipitin per gravetat i recircular-los, tot i que aquests equips, però, no amplifiquen la concentració de virus.


1 view0 comments
bottom of page